سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید جعفری مقدم – اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مریم رضاپور – اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پویا آروین – اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تیمور خندان – دانش آموختهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور بررسی اثر دفعات محلول پاشی کود شیمیایی کامل و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 89 – 1388 و در مشهد اجرا گردید. در این تحقیق دفعات محلولپاشی در چهار سطح (شاهد= 0، اواسط پنجهزنی= 1، اواسط پنجهزنی+ساقه رفتن= 2 و اواسط پنجهزنی+ساقه رفتن+ابتدای ظهور سنبله= 3) و رقم در سه سطح گاسکوژن، پیشتاز و فلات مورد بررسی قرار گرفتند. صفات اندازه گیری شده در این تحقیق عملکرد نهایی دانه، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در متر مربع و وزن هزار دانه بودند. دفعات محلول پاشی و رقم، به جز وزن هزار دانه بر سایر صفات اندازهگیری شده در آزمایش اثر معنیداری گذاشتند. با افزایش دفعات محلول پاشی، عملکرد و اجزاء عملکرد زیاد شدند. رقم گاسکوژن نسبت به دو رقم دیگر میانگین بیشتری را در کلیه صفات اندازهگیری شده نشان داد. با توجه به نتایج، کودپذیری گاسکوژن بیشتر بود و با افزایش دفعات محلول پاشی، نسبت به دو رقم دیگر موفقتر طاهر شد، اما برای نیل به کشاورزی پایدار ارقام فلات و پیشتاز که عملکرد متوسط و نیاز کودی پایینتری دارند مناسبتر به نظر میرسند.