سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هدیه الهیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
بهمن پناهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر دما بر ماندگاری و افزایش طول عمر بعد از برداشت گل رز در سال 1389 در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم اجرا شد . بدین منظور آزمایش فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی در دو رژیم دمایی 25 درجه سانتیگراد بدون دوره سرمایی و 25 درجه سانتیگراد همراه با دوره سرمایی 24 ساعت با 4 تکرار اجرا گردید . پارامترها و صفات مورد آزمایش طول عمر گل و میزان کلروفیل بود که مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند . نتایج حاصل از اندازه گیری اثر دما بر طول عمر گل و کلروفیل برگ ها نشان داد دمای 25 درجه سانتیگراد همراه با 24 ساعت دوره سرمایی بیشترین تاثیر را بر کلیه صفات نسبت به دمای 25 درجه سانتیگراد بدون دوره سرمایی دارا بوده است و اثر دما به جز صفت کلروفیل برگ بر صفت طول عمر گل از نظر آماری درسطح 5% معنی دار می باشد