سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده نازنین هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پردیس علوم گروه شیمی کاربردی
علی کریمی – عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشکده حفاظت صنعتی
احمد توسلی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران پردیس علوم گروه شیمی کاربردی

چکیده:

در این تحقیق، اثر تغییرات دما بر پارامترهای ترمودینامیکی جذب تریبوتیلآمین روی فولادکربنی در محلول خورنده NACE) ( حاوی گاز CO2 اشباع، با استفاده از آزمون های الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت آزمایشها بدون بازدارنده و در حضور بازدارنده با غلظتهای20و50و100و150 ppm با استفاده از تکنیک امپدانس الکتروشیمیایی انجام شدند. نتایج نشان داد مقدار بهینه تأثیر این بازدارنده، غلظت ppm 102 است و میزان نرخ خوردگی در این غلظت به mpy 50/ 3/21 رسید که بیانگر بازدهی % 76 است. بررسی میزان نرخ خوردگی در 4 دمای 30و40و50و60 درجهسانتیگراد و فشار اتمسفر، بدون بازدارنده و در غلظت بهینه این بازدارنده، نشاندهنده کاهش نرخ خوردگی در حضور بازدارنده در هر دما و افزایش در مقادیر مثبت انرژی فعالسازی، آنتروپی و مقادیر منفی آنتالپی می باشد.