سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

تیمور کیوانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نانومواد پژوهشگاه مواد و انرژی
رحیم یزدانی راد – دانشیار مهندسی مواد پژوهشگاه مواد و انرژی
کیوان اسدیان – استادیارمهندسی سرامیکپژوهشگاه مواد و انرژی
محمد حسن ایمانیه – کارشناس نانوفناوری پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

چکیده:

در این تحقیق نانوکامپوزیت Ag-TiO2 با غلظت بهینه ۱% به روشسل – ژل سنتز و تهیه گردید. از رودامین جهت فعالیت فوتوکاتالیستی استفاده شده است. نمونه های تولید شده با توجه به آنالیز حرارتی افتراقی در چندین دمای مختلف (۲۶۶,۳۳۸,۳۹۰,۴۸۵,۶۰۰,۷۰۰) درجه سانتی گراد به مدت ۲ساعت تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. با توجه به نتایج پراش پرتوهای ایکس و آنالیز حرارتی افتراقی نمونه های فوق نمونه ای در دمای ۵۲۰ درجه سانتی گراد ، در زمانهای مختلف ( ۰٫۵ و ۱ و ۴ و ۲ و ۶ ساعت) تحت عملیات حرارتی قرار گرفت. بهترین نمونه از لحاظ عملکرد تخریب در بین نمونه های تولید شده، نمونه ای بود که در دمای ۵۲۰ به مدت ۱ ساعت عملیات حرارتی شده بود.نکته حائز اهمیت عملکرد بهتر نمونه فوق نسبت به نانو دی اکسید تیتانیوم صنعتی تولیدی شرکتدگوسا بود. فاز Ag2Ti4O9 در دمای محیط سنتز شد و با توجه به نتایج تست تخریب به نظر میرسد این فاز بازده تخریبب سیار بیشتری نسبتبه فاز آناتاز باشد. مشخصه یابی نانوذرات Ag-TiO2 در این تحقیق بوسیله دستگاههای DTA,XRD,SEM انجام گرفت.