سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی صلحی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
نبی اله نعمتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
مهدی پناهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر دور آبیاری ارقام مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در مزرعه دانشکده کشاورزی ورامین، در سال ۱۳۸۸صورت گرفت. این آزمایش به صورت اسپیلت در قالبطرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و در سه سطح دور آبیاری شامل :I1=7 و I2=11 و I3=15 روز یکبار به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم V4=J.K و V3=L17 ،V2=M7 ،V1=Kelark به عنوان فاکتور فرعی اجرا گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که دور آبیاری تاثیر قابل توجهی به صفات ریخت شناسی و عملکرد دانه داشت. به طوری که با افزایش زمان دور آبیاری از تعداد غلاف در گیاه ، طول میانگره و عملکرد دانه کاسته گردید بیشترین عملکرد دانه در رقم JK با ۴۸۷۲ کیلوگرم در هکتار از دورآبیاری اول ( ۷ روز یکبار) و کمترین عملکرد دانه رقم کلارکبا ۲۸۹۲ کیلوگرم در هکتار از دور آبیاری سوم ( ۱۵ روز یکبار) بدست آمد