سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر مومن زاده – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، مرکز طراحی مهندسی توس دریا
ایمان رشیدی طرقی – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی، مرکز طراحی مهندسی توس دریا
یونس بیات – کارشناس ارشد تبدیل انرژی

چکیده:

در این مقاله تحلیل عددی پدیده ی کاویتاسیون بر روی یک نمونه هیدروفویل دو بعدی با مقطع NACA0009 بهبود یافته، مورد بررسی قرار گرفته اس ت. در تحلیل صورت گرفته برای حل دستگاه معادلات بقاء از روش حجم کنترل و الگوریتم سیمپل – سی 1 استفاده شده است همچنین از مدلRSM برای مدلسازی تلاطم و از مدل مخلوط 3 برای تحلیل کاویتاسیون بهره گرفته شده است. تمرکز اصلی در این تحقیق بررسی اثر دیواره کاویت اسیون و ضرایب هیدرودینامیکی می باشد . مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی نشان می دهد که مدل تلاطم RSM توانایی خوبی در مدلسازی پدیده کاویتاسیون در محدوده اعداد مختلف کاویتاسیون دارد . همچنین نتایج گویای آن است که نزدیک بودن دیواره ها اثرمهمی در کاهش دقت نتایج شبیه سازی دارد.