سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محدثه نظری – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی ارایه دهنده مقاله
غلامرضا مرادی – استاد مهندسی شیمی، کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی
رضا مسیبی بهبهانی – دانشیار مهندسی شیمی، اهواز، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز، گروه مهندسی گاز
محمد قویپور – کارشناس ارشد مهندسی گاز، اهواز، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز، گروه مهندسی گاز

چکیده:

کاتالیست سیلیکوآلومینو فسفات هجده SAPO-18 میتواند به عنوان یک کاتالیست کاربردی درفرایند تبدیل متانول به الفین های سبک مورداستفاده قرارگیرد درتحقیق حاضر این کاتالیست به چهارروش متفاوت سنتز شده و اثرترتیب افزودن مواد برخصوصیات کاتالیستی و ساختاری نمونه ها بررسی گردید کاتالیست ها به روش XRD ، FTIR و XRFمشخصه یابی شدند نتایج نشان داد که ترتیب افزودن مواد به محلول PHنهایی ژل سنتزی را تغییر داد که این امر تاثیر چشمگیری بربلورینگی خلوص و جانشینی SI درکاتالیست داشت همچنین فعالیت کاتالیستی نمونه ها درفرایند تبدیل متانول به الفین مورد ارزیابی قرارگرفت ابتدا مخلوط کردن اهسته A1وفسفروسپس افزودن تدریجی SI و تمپلیت به محلول به عنوان مناسب ترین روش جهت سنتز SAPO-18 تعیین شد که بهترین عملکرد کاتالیستی را با85درصد گزینش پذییر به الفین های سبک و پایداری بیش از11ساعت ازخود نشان داد