سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن دوازده امامی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
نیایش فرهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصف

چکیده:

دراین مقاله به مطالعه و بررسی تشکیل اکسیدهای نیتروژن در دو شعله جت ساده مغشوش مونواکسید کربن پرداخته شده است. جهتتعیین مقادیر متوسط کمیت های اصلی جریان و گونه های اصلی احتراقی معادلات پیوستگی، مومنتم و انرژی با استفاده از روش حجم محدود حل شده اند. جهت بستن معادلات از معادلات از مدل k-eاستاندارد و از مدل کسر مخلوط و واریانس آن نیز برای شیه سازی میدان احتراقی استفاده شده است. به علت غلظت پایین اکسیدهای نیتروژن و کند بودن سینتیک های شیمیایی مربوطه حل معادلات انتقال آن به صورت پس پردازش انجام میشود. جهت تخمین ترم منبع در معادله انتقال اکسید نیتروژن فقط مکانیزم گرمایی درنظر گرفته شده است که مکانیزمغالب در شعله های غیر هیدروکربنی می باشد. دما، غلظت رادیکال هایی مانند اکسیژن ونوسانات توربولانس مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر این مکانیزم می باشند. نتایج این تحقیق نشان میدهند که کاهش زمان اقامت منجر به افزایش رادیکال O و نهایتا موجب افزایشنرختشکیل NO می شود.