سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حجت دمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین،
مرتضی چاجی – هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان).
محمد بوجارپور – هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان).
موسی اسلامی – هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان).

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر استفاده از بنتونیت سدیم بر قابلتیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی انجام شد. برای مطالعه، 288 قطعه جوجه گوشتی از نژاد راس در 6 تیمار آزمایشی با 4 تکرار هر تکرار شامل 12 جوجه در طرح کاملا تصادفی تخصیص داده شدند. تیمارها شامل: 0،0/75 ، 1/5 ، 2/25 ، 3 و 75 / 3 درصد بنتونیت سدیم بودند. بنتونیت سدیم به صورت سرک استفاده شدند. در سن 35 روزگی جوجه ها کشتار شدند ومحتویات ایلئومی آنها جم عآوری شدند و سپس در آزمایشگاه مورد آنالیز قرار گرفتند فاکتورهای مورد انداز هگیری شامل ماده خشک، ماده الی، چربی خامو پروتئین خام بودند. تیمار حاوی 5/ 1 درصد بنتونیت سدیم بهترین قابلیت هضم را نسبت به تیمارهای دیگر داشت