سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
علی نشاط – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
احسان مدنی اشکذری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شرایط محیطی عامل مهمی در رشد و تولید گیاهان می باشد. کشور ایران با متوسط بارندگی سالانه 062 میلیمتر جزمناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود وبیش از نیمی از اراضی کشاورزی ایران در این مناطق قرار دارند. با روند فعلیرشد جمعیت،تولیدات مواد غذایی در آینده قطعا جوابگوی این همه جمعیت نخواهد بود،بنابراین با در نظر گرفتن غلات به عنوان اصلی ترین منبع غذایی مردم ایران و همچنین کمبود آب هر گونه تحقیق در زمینه تنش خشکی با ارزش خواهد بود. با هدفبررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر ارتفاع گیاه جو در مراحل مختلف رشد این گیاه، آزمایشی در بهار 0932 دریکی از مزارع کشاورزی در روستای کریم آباد از توابع استان کرمان انجام گرفت.آزمایش فوق در سه تکرار ودر قالب بلوک های کامل تصادفی واعمال تنش آبی با استفاده از سیستم آبیاری Line source ودر پنج سطح شامل: آبیاریبیش از نیاز آبی،آبیاری در حد نیاز آبی،آبیاری با تنش ملایم،آبیاری با تنش متوسط وآبیاری با تنش زیاد انجام گرفت.نحوه کشت به صورت ردیفی و فاصله ردیف ها از یکدیگر 02 سانتیمتر در نظر گرفته شد.عملیات داشت نیز در طول فصل رشد بر روی کلیه تیمارها یکسان اعمال گردید. همچنین در طول فصل کشت ودر طی سه مرحله قبل ازخوشه دهی،بعد از خوشه دهی ودر اواخر دوره رشد از ارتفاع گیاه اندازگیری به عمل آمد. پس از آنالیز مقادیراندازگیری شده در نرم افزار MSTAT-C مشخص شد که دراین آزمایش ارتفاع گیاه در تنش های اول و دوم ودر کلیه مراحل رشد دارای بیشترین میانگین ارتفاع می باشد و در بین آنها اختلاف معنی داری وجود ندارد.بیشترین اختلاف معنی دار هم در هر سه مرحله رشد در تنش پنجم با سایر تنش ها مشاهده گردید.