سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم کوپایی ملک – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان قائمشهر
سیدحامد رضوی – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان شبستر
مصطفی کلاکی جویباری – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان قائمشهر
مهرداد ایرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

در این آزمایش امکان جایگزینی سبوس داخلی برنج(به عنوان محصول فرعی جدید شالیکوبی های مدرن)بجای بخشی از ذرت در جیره جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش که دارای 5 تمار، 4 تکرار و 14 قطعه جوجه در هر نکرار بود، از 5 سطح صفر، 10 ، 20 ، 30و 40 درصد سبوس داخلی برنج به عنوان تیمار های ازمایشی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در کل دوره، اختلاف معنی داری بینوزن زنده وافزایش وزن سرانه در تیمار های مختلف وجود داشت( P<0.01 ). ولی در مورد ضریب تبدیل غذایی و خوراک مصرفی بین تیمار های مختلف اختلاف معنی داری مشاهده نشد( P<0.01 ). همچنین در مورد بازده لاشه ودرصد چربی محوطه بطنی اختلاف معنی داری بین تیمار هامشاهده نشد( P>0.01 ).در مورد اثر سبوس داخلی برنج بر هزینه خوراک جهت هر کیلوگرم افزایش وزن بدن در کل دوره نتایج نشان داد کهاختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد بین تیمار ها مشاهده نشد