سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودهای فسفاته و پتاسه بر روی صفات کمی و کیفی 2 رقم نخود (هاشم و آزاد) در شرایط دیم، آزما یش مزرعه ای بصورت طرح کرتهای خرد شده، در قالب بلوک کامل تصادفی با 9 تیمار کود و 3 تکرار در سال 1387 در منطقه بویراحمد انجام گرفت. تیمارهای کودی شامل سوپر فسفات تریپل در سطوح صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار و سولفات پتاس یم در سطوح صفر، 125 و 250 کیلوگرم در هکتار و 2 رقم نخود (هاشم و آزاد) بودند. صفاتی چون عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و وزن ماده خشک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر اصلی رقم و پتاسیم بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد،. بالاترین عملکرد دانه به میزان 2136 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار 250p100 kدر رقم آزاد و بهترین تیمار کودی برای هر دو رقم K125 P100 بود