سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهیلا دخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فروغ مرتضایی نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
سعید دوازده امامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور وکمبود اراضی زراعی مطلوب برای کشاورزی و با توجه به تقاضای روزافزون برای داروهای گیاهی شناسایی گیاهان دارویی مقاوم به شوری و انتخاب گیاهان مقاوم به شوری در مرحله جوانه زنی اهمیت زیادی دارد. به منظور بررسی اثر شوری آب آبیاری بر جوانه زنی گیاه دارویی زنیان، مجموع آزمایش هایی در ژرمیناتور، در سال 1389 انجام شد. در مرحله جوانه زنی، تیمارهای شوری آب آبیاری با هدایت الکتریکی 0 تا 12 دسی زیمنس بر متر با فاصله 4 واحد در 3 تکرار و در قالب طرح کاملا تصادفی به اجراء درآمد و تیمارهای شوری مورد نظر با استفاده از نمک طعام (کلرورسدیم) تهیه شد. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق اثر شوری آب آبیاری بر جوانه زنی بذر گیاه زنیان در سطح یک درصد معنی دار بود. حداکثر و حداقل جوانه زنی زنیان به ترتیب 8/ 72 درصد در شوری 8 دسی زیمنس بر متر و 3/ 58 درصد در 12 دسی زیمنس بر متر بود