سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهیلا دخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان
فروغ مرتضایی نژاد –
سعید دوازده امامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد بیولوژی و کمیت اسانس گیاه دارویی زنیان، مجموع آزمایش هایی در میکروپلات های مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان، طی سال های 1388 و 1389 انجام شد. تیمارهای شوری 3/ 0، 3، 6 و 9 دسی زیمنس بر متر با 3 تکرار در کشت بهاره از مرحله قبل از گلدهی اعمال شد. کلیه آزمایش ها در مراحل مختلف در قالب طرح پایه بلوک ها ی کامل تصاد فی به مورد اجراء درآمد و تیمارهای شوری مورد نظر با استفاده از نمک طعام تهیه شد. استخراج اسانس با استفاده از دستگاه کلونجر شد.در گیاه زنیان اثر شوری بر درصد اسانس بذر، درصد اسانس اندام هوایی و ارتفاع گیاه معنی دار نبود اما بر عملکرد بیولوژی، عملکرد بذر و عملکرد اسانس اندام هوایی معنی دار بود.