سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیداحمدرضا هاشمی شیخ شبانی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر عدم تقارن اطلاعات بر بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که از سال 1385 الی 1390 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در مجموع 79 شرکت انتخاب شدند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش، از نرم افزارهایExcell و Eviews6 استفاده شده است. فرضیه پژوهش در سطح داده های ترکیبی آزمون گردید. نتایج و تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعات و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد و عدم تقارن اطلاعات بر بازده سهام تأثیر گذار است.