سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد سلامت آذر – دانشجویان کارشناسی ارشد
رامین سلامت دوست نوبر – دانشجوی کارشناسی ارشد
یحیی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ناصر ماهری سیس – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف عصاره آبی آویشن شیرازی بر فراسنجه های تولید گاز کنجاله سویا م یباشد. بدین منظور عصاره آویشن شیرازی در سه سطح شامل صفر، 15 / 0 و 3/ 0 میلی لیتر به سرن گهای اندازه گیری تولید گاز حاوی 200 میلی گرم کنجاله سویا،30 میلی لیتر مخلوط مایع شکمبه و بافر بزاق مصنوعی با نسبت ( 2:1 ) افزوده شد. گاز تولیدی در طی ساعات صفر، 2، 4، 6، 8، 12 ، 24 ، 48 ، 72 و96 ساعت پس از انکوباسیون با روش منک اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد سطح 15 / 0 بر روی تولید گاز کنجاله سویا هیچ تأثیرمعنی داری نداشته ولی سطح 3/ 0 تولید گاز کنجاله سویا را به صورت معنی داری نسبت به شاهد کاهش داده است ( 05 / P<0 ). همچنین عصاره آبیآویشن در سطح 15 / 0 نسبت به گروه شاهد تأثیر معنی داری روی تولید گاز حاصل از بخش سریع قابل تجزیه (| a|)، بخ شهای کند قابل تجزیه وتجزیه بالقوه کنجاله سویا و همچنین در سطح 3/ 0 بخش a و c نرخ ثابت تولید گاز نداشت هاند، ولی در سطح 3/ 0 باعث شده تولید گاز بخش هایکند قابل تجزیه ( b) و بالقوه قابل تجزیه ( a|+b |) به صورت معنی داری نسبت به گروه شاهد کاهش یابد