سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوید رضایی – دانش آموخته علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
سعید گلی – دانش آموخته علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
سیداحمدرضا مظلوم زاده – دانش آموخته علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
رامین سلامت دوستنوبر – اعضا هییت علمی – دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

جهت بررسی اثر عصار هی میخک بر روند تجزیه پذیری مکمل پروتئینی کنجاله سویا از روش آزمایشگاهی تولی د گاز استفاده شد. جهت انجام آزمایش تولید گاز، مایع شکمبه از سه رأس گاو تالشی فیستوله گذاری شده جمع آوری شد. 200 میلی گرم از کنجاله سویا در سرنگ ریختهشد و سه سطح صفر و 5/ 0 و 1 میلی لیتر(سی سی ) از عصاره به سرنگ تزریق شد و سپس با 30 میلی لیتر مخلوط مایع شکمبه و بافر بزاقمصنوعی با نسبت ( 2:1 ) انکوباسیون شد. سه سرنگ که تنها شامل مخلوط مایع شکمبه و بافر بزاق مصنوعی بود به عنوان بلانک در نظر گرفته شد . گاز تولیدی در طی ساعات صفر، 2 ، 4، 6، 8 ، 12 ، 16 ، 24 ، 36 ، 48 ، 72 و 96 ساعت پس از انکوباسیون اندازه گیری شد. نتایجنشان داد بین مقدار و نوع عصاره بر مقدار تولید گاز تفاوت معنی داری مشاهده شده است( p</05 ) و عصاره مورد آزمایش کاهش معنی داریدر تولید گاز نسبت به گروه شاهد نشان داد. از نتایج چنین می توان استنباط نمود که عصاره گیاه میخک دارای پتانسیل اثر گذاری بر الگویتخمیر پذیری در شکمبه است