سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،بخش مهندسی مواد و م
مصطفی علیزاده – استادیار، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیط،پژوهش
مریم احتشام زاده – استادیار،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،بخش مهندسی مواد و متالورژی

چکیده:

در این تحقیق ترکیبات نانو کامپوزیت های Ti-Al/Al2 O3 به روش سنتز احتراقی تولید گردید . برای تولید از چهار زمان آسیاب کاری استفاده شد. محصولات نهایی تحت بررسی میکروسکوپی SEM و EDX و آنالیز XRD قرار گرفتند. زمان آسیاب از یک تا چهار ساعت ، تغییری در فازهای تشکیل شده در اثر واکنش سنتز احتراقی ایجاد نکرد . برای بررسی بهترین محیط فرایند زینترینگ ، در دو محیط هوا و شیشه های کوارتز تحت خلاء بسته شده ،عملیات حرارتی در سه دمای ۷۰۰ و ۹۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت انجام شد. و آنالیزها نشان داد که با افزایش دمای عملیات حرارتی در محیط هوا ترکیبات بین فلزی به اکسید تبدیل می شوند به طوری که در همه نمونه ها در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد هیچ پیکی از ترکیبات بین فلزی مشاهده نمی شود. ولی در اتمسفر خلاء فازهای TiAl و Ti3 Al تا دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد پایدار باقی ماندند.