سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

بهزاد کاردان – استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی
محمدجواد ساعی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه خلیلیان موحد – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

یکی از عوامل مهمی که تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد، بازده سرمایه گذاری م یباشد. از طرف دیگر، شناسائی اثر عوامل ریسک برای تعیین هزینه سرمایه و ارزیابی سرمای هگذاری هااز اهمیت ویژ های برخوردار م یباشند. بنابراین بررسی مجموعه کاملی که تمام جنب ههای وضعیت مالی یک واحد تجاری را پوشش دهد، سبب رفع نیازهای عمده سرمایه گذاران و در نتیجه موجب رونق بازارسرمایه م یگردد. داد ههای تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه به روش ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق سال های 1380 تا 1388 است و نمونه مورد بررسی مشتمل بر 745شرکت سال از 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یباشد. نتایج پژوهش نشان داد در سطح معن یداری 95 % رابطه معنی داری بین صرف ریسک سهام عادی وبرخی از عوامل ریسک (نوسان سود، ریسک تجاری، ریسک نوسان نرخ بهره، اهرم مالی، ریسک ورشکستگی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) در سطح کل شرکتها وجوددارد. همچنین نتایج تحقیق در سطح صنایع مختلف نشان داد که در هر صنعت صرف ریسک سهام تحت تأثیر برخی از این عوامل قرار م یگیرد. ارتباط کلیه شاخص های مورد بررسی در این تحقیق ( به جزء رشد سودآوری) با صرف ریسک سهام عادی مورد تأیید قرار گرفت