سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد اسمعیلی قدسی – گروه فیزیک دانشگاه گیلان
مهدی بیدرنگ – گروه فیزیک دانشگاه گیلان

چکیده:

ااثر غلظت آلکوکساید فلزی تیتانیوم ایزوپروپوکساید بر روی خ واص نوری فیلم های نازک TiO2 تهیه شده به روش سل – ژل در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . زیر لایه ها با کمک تکنیک غوطه وری در روش سل – ژل و درون پیش ماده آلکوکسایدی تیتانیوم ایزوپروپوکساید لایه نشانی می شـود . در ایـن تحقیـق از سـه محلول بـاغلظت های مخـــتل ف از آلکوکساید فلزی و pH یکسان استفاده کرده ایم . تعداد دفعات لایه نشانی برای هر فیلم هفت بـار و سـرعت بیـرون کـشیدن زیـر لایـــه از درون محلول 130 میلی متـــر بر دقیقه بود . با کمک طیف سنجیUV-visibleو به دست آوردن طیف عبوری فیلم ها، آنها را مشخصه یابی کرده ایـم . تغییـرات درصـد عبـور،ضریب شکست، ضریب خاموشی، تخلخل، ضریب جذب و گاف انرژی فیلم ها مورد مطالعه قرار گرفت.