سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع
حامد قریبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع
محمدحسن صولت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع
صفیه زارع – کارشناس بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

امروزه فرایند الکتروکواگولاسیون به علت راندمان بالا در حذف آلاینده های گوناگون و تولید لجن کمتر و سنگین تر نسبت به انعقاد شیمیایی توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد فرایند مذکور در حذف کدورت و کلیفرم از آب آلوده است.این تحقیق یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی است که در شکل پایلوت به انجام رسید. پایلوت مورد استفاده از یک مخزن با حجم موثر 1/5 لیتر حاوی چهار الکترود آلومینیوم صفحه ای به ابعاد 10 در 10 سانتیمتر تشکیل شده است که به روش دوقطبی به منبع تغذیه متصل گردیده اند. نمونه تزریق و سپس رانمان حذف در pH های 6، 6/5 7، 7/5، 8 و8/5 و زمان ماندهای 60-0 دقیقه با فاصله زمانی 10 دقیقه در اختلاف پتانسیل الکتریکی 20 ولت اندازهگیری شده است و بر روی همان نمونه آب انعقاد شیمیایی با آلوم انجام گرفته و راندمان حذف اندازه گیری شده است.نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهد که فرایند الکتروکواگولاسیون در زمان ماند 40 دقیقه دارای راندمان حذف 100 درصد برای کلیفرم ها در مراحل احتمالی و تأئیدی و کلیفرم های مدفوعی است و میزان کدورت را تا 95 درصد کاهش می دهد که نسبت به نتایج بدست آمده از انعقاد شیمیایی با آلوم میزان بالاتری را نشان می دهد.در مجموع براساس نتایج این مطالعه مشخص شد که فرایند الکتروکواگولاسیون به علت تولید لجن کمتر و سنگین تر، سادگی کار و راندمان بالاتر در حذف کلیفرم و کدورت دارای عملکرد بهتری نسبت به انعقاد شیمیایی با آلوم است