سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ذبیح اله یوسفی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سیدرضا عقیلی – عضو هیئت علمی گروه قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
محمدعلی ززولی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رضاعلی محمدپورتهمتن – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

تخلیه پساب رنگی درمحدوده رنگ مجاز یکی ا زشاخصهای کنترل آلودگی است درحال حاضر بیش از 8000 نوع رنگ شیمیایی مختلف تولید شده است صنایع چوب و کاغذ صنایع یکی از بزرگترین تولید کننده آلودگی رنگی آب و پساب محسوب میشود هدف این بررسی کاهش رنگ فاضلاب از پساب فاضلاب کارخانه چوب و کاغذ مازندران با روش بیوتکنولوژی و استفاده از قارچ تریکودرما و بریده است ابتدا قارچ تریکودرما وبریده از فاضلاب واقعی صنعت جداسازیشد جهت تکثیر قارچ ها از محیط سابورودکستروز براث غنی شده به مدت یک هفته برروی شیکر RPM 150 و دمای 25 درجه سانتی گراد انکوباتور حاوی آنتی ببوتیک کلرامفنیکل استفاده شد سپس از روی صافی واتمن عبور داده شدند و پس از کشت قارچ و تولید مقادیر مورد نیاز برای مطالعه اثر قارچ تریکودرما ویریده زنده و مرده و نیز اثر فعالساز آنزیمی وراتریل الکل برروی کاهش رنگ فاضلاب بررسی شد. حداکثر راندمان حذف رنگ توسط قارچ زنده تریکودرما و بریده از فاضلاب حاوی وراتریل الکل درغلظت های مختلف رنگ و قارچ 66/56 درصد بدست آمد راندمان حذف رنگ از زمان انکوباسیون 6 ساعت تا 48 ساعت افزایش و از زمان انکوباسیون 48 ساعت تا 96 ساعت کاهش و بارندمان منفی مواجه شد که علت آن رنگ ثانویه ناشی از رشدکلامیدوسپورهای درونی قارچ تریکودرما ویریده بوده است. حضوروراتریل الکل سبب اختلاف معناداردر راندمان حذف رنگ، لیگنین و COD گردید و برروی راندمان حذف قارچ اثر افزاینده داشت.