سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم عباسیان – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی کاشانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرهاد رجالی – بخش بیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

چکیده:

به منظور بررسی اثرات متقابل انواع قارچ ک شها و میکوریزا بر درصد پروتئین،روغن و عملکرد دانه آفتابگردان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد کرج به اجرا درآمد.این آزمایش در 4 تکرار با دو عامل شامل انواع قارچ کش ها در 4 سطح شیمیایی،نانو، بیولوژیک وعدم مصرف، گونه های میکوریزا شامل Glomus mosseae, G.etunicatum,G.intraradices و عدم کاربرد میکوریزا انجام شد.نتایج نشان داد که میکوریزا بر درصد روغن اثر معنی دار داشته درحالیکه تاثیری بر درصد پروتئین و عملکرد دانه نداشت.اثر اصلی قارچ کش بر درصد پروتئین دانه معن یدار شد ولی بر درصد روغن و عملکرد دانه اثر نداشت.اثر متقابل قار چکش و میکوریزا بر صفات درصد روغن و عملکرد دانه معنی دار شد درحالیکه درصد پروتئین دانه تحت تاثیر این عامل واقع نشد.قارچ کش نانو همراه با گونه Glomus mosseae بیشترین میزان عملکرد،قارچ کش بیولوژیک + G.intraradices بیشترین درصد روغن و کاربرد قارچ کش بیولوژیک به تنهایی کمترین درصد پروتئین را به خود اختصاص دادند