سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسلام راهروزرگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- جوشکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
احمدعلی آماده – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق اتصال فولاد متوسط کربن(CK 45به روش جوشکاری مقاومتی سربه سر فشاری مورد بررسی قرار گرفت.در این روش جوشکاری، فشار و حرارت به صورت همزمان به قطعات اعمال می شود تا اتصال به طور کامل برقرار گردد.لذا مهمترین متغیرهای موثر در این روش جوشکاری توان یا حرارت ورودی جوشکاری، فشار جوشکاری و زمان اعمال حرارت می باشند. در این تحقیق تاثیر دو متغیر توان و فشار بر عرض ناحیهHAZ و سختی اتصال فولاد متوسط کربنCK45 مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که با افزایش توان جوشکاری عرض ناحیه متاثر از حرارت افزایش پیدا می کند. همچنین با افزایش توان جوش در فشار ثابت، سختی در ناحیه متاثر از حرارت و جوش کاهش می یابد. با افزایش فشار در توان مشخص، نیز عرض ناحیه متاثر از حرارت افزایش یافته و سختی ناحیه جوش افزایش و ناحیه متاثر از حرارت کاهش می یابد.