سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا احمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم،
مسعود زاده باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،
عبدالحسین ابوطالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

برای بررسی اثر محلولهای نگهدارندهی گل بر عمر و کیفیت پس از برداشت گلهای بریدنی ژربرا(رقم سان اسپوت)آزمایشی با استفاده از ترکیبهای مختلف شیمیایی انجام شد. در این پژوهش علاوه بر تعیین بهترین غلظتهای مواد مورد استفاده، موثرترین زمانهای اعمالی تیمارها برای گل بریدنی ژربرا نیز مشخص گردید. در این آزمایش گلهای شاخه بریده تحت تیمارهای اسید جیبرلیک، 8-هیدروکسیکوئینولین سیترات( HQC ) و ساکارز با زمانها و غلظتهای مختلف اعمالی قرار گرفتند. این پژوهش در قالب طرح آماری فاکتوریل با پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار با بررسی صفات عمرگلجایی، خمیدگی ساقه و وزن تر انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد که تیمار HQC در دو غلظت، نسبت به سایر تیمارها می تواند عمرگلجایی، خمیدگی ساقه و وزن تر را در سطح بالاتری حفظ نماید. کمترین میزان خمیدگی ساقه در 14 ساعت اعمالی بدست آمد که با سایر زمانها در سطح 5 درصد آزمون دانکن اختلاف معنیداری نشان داد. اعمال زمانهای مختلف بر صفت عمر گلجایی در سطح 5 درصد آزمون دانکن معنیدار نشد