سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی میرآخوری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضوء باشگاه پژوهشگران جوان
فرزاد پاک نژاد – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – کارشناس ارشد زراعت
پریسا ناظری – استادیار دانشگاه شهر ری

چکیده:

هدف از آنالیز شاخص های فیزیولوژیکی رشد، تفسیر وتشریح عکس العمل گیاهان به یک محیطی معین است . به منظور بررسی متانول بر شاخص های رشد آزمایشی بصورت طرح بلوک ها کامل تصادفی در سه تکرار و 6 تیمار شامل یک تیمار شاهد M0 بدون مصرف متانول ، تیمارهای M5,M4,M3,M2,M1 به ترتیب محلول های 7 ، 14 ، 21 ، 28 و 35 درصد حجمی متانول و با3 بار در فصل رشد با فواصل 12 روز یکبار بر روی قسمتهایی هوایی بوته های سویا محلول پاشی شدند. صفاتی نظیر وزن خشک کل، سرعت رشد نسبی ،سرعت جذب خالص ودیگر شاخص های فیزیولوژیکی رشد اندازگیری شدند. برای دست یابی به روند تغییرت تجمع وزن خشک اندام هوایی در طول فصل رشد معادلات متعددی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که ازابتدای نمونه برداری تا زمان محلول پاشی دوم تفاوتی بین سرعت جذب خالص در تیمارهای مختلف متانول مشاهده نشد، اما از 6 روز پس از انجام دومین مرحله محلول پاشی ، تفاوتهای بین سرعت جذب خالص و سرعت رشد نسبی در تیمارهای متانول دیده شد بطوری که بیشترین سرعت جذب خالص و سرعت رشد نسبی 85 روز پس از کاشت حاصل شد و در این مرحله تیمارهای %28 و 21 % حجمی متانول دارای بیشترین مقدار نسبت به سایر تیمارها بودند.