سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی میرآخوری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضوء باشگاه پژوهشگران جوان
فرزاد پاک نژاد – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضوء باشگاه پژوهشگران جوان
پریسا ناظری – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهر ری

چکیده:

به منظور بررسی متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد آزمایشی بصورت طرح بلوک ها کامل تصادفی در سه تکرار و 6 تیمار شامل یک تیمار شاهد( M0 ) بدون مصرف متانول ، تیمارهای M5,M4,M3,M2,M1 به ترتیب محلول های 7 ، 14 ، 21 ، 28 و 35 درصد حجمی متانول و با 3 بار در فصل رشد با فواصل 12 روز یکبار بر روی قسمتهایی هوایی بوته های سویا محلول پاشی شدند. صفاتی نظیر وزن خشک کلوزن مخصوص برگ و سرعت رشد غلاف اندازگیری شدند. برای دست یابی به روند تغییرت تجمع وزن خشک اندام هوایی در طول فصل رشد معادلات متعددی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که از ابتدای نمونه برداری تا زمان محلول پاشی دوم تفاوتی بین وزن مخصوص برگ در تیمارهای مختلف متانول مشاهده نشد . اما از 6 روزپس از انجام دومین مرحله محلول پاشی ، تفاوتهای بین وزن مخصوص برگ و سرعت رشد غلاف در تیمارهای متانول دیده شد بطوری که بیشترین مقدار این صفات در 85 روز پس از کاشت حاصل شد و در این مرحله تیمارهای 28 %و 21 % حجمی متانول دارای بیشترین وزن مخصوص برگ و سرعت رشد غلاف نسبت به سایر تیمارها بودند