سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم منوچهری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه ملایر
فتانه یاراحمدی – مسئول – دکترای مدیریت بازاریابی، عضوهیات علمی دانشگاه ملایر

چکیده:

امروزه هیچ رستوانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، مگر اینکه بتواند تعداد کافی از مشتریانی آگاه و نکته سنج را جذب ونگهداری کند. به کارگیری عناصر محیط فیزیکی اعم از عوامل پیرامون، عوامل طراحی و عوامل اجتماعی که متغیرهایپژوهش را تشکیل می دهند می تواند به کسب مزیت رقابتی کمک کرده و محیطی زیبا و مشتری پسند ایجاد نموده ومشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل تبدیل نماید. در پژوهش حاضر سعی شده تا با استفاده از آزمون ماتریس همبستگی،رگرسیون و تحلیل مسیر اثر هر یک از اجزای محیط داخلی بر رضایتمندی مشتری مطرح گردید و فرضیه پژوهش مورد تأییدقرار گرفتند. پژوهش از نظر طرح، توصیفی و از نوع مطالعه موردی و از نظر هدف، کاربردی است.