سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیمین افشاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جیرفت
حمیدرضا روستا – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
سیدحسین میردهقان – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر بسترهای کشت مختلف ( 100 %پرلیت، 75 % پرلیت+ 25 % کوکوپیت، 50 % پرلیت+ 50 %کوکوپیت، %25 پرلیت+ 75 %کوکوپیت، 100 % کوکوپیت) برخصوصیات ظاهری و کیفی میوه توت فرنگی رقم پاروس در دو سیستم کشت هیدروپونیک و آکواپونیک، آزمایش گلخانهای با سه تکرار انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که تعداد میوه در تیمار هیدروپونیک به طور معنی- داری(درسطح 5%) بیشتر از تیمار آکواپونیک بود. اسیدیته در اکثر بسترهای کشت حاوی پرلیت در تیمار آکواپونیک بیشتر از تیمار هیدروپونیک بود. در سیستم هیدروپونیک با افزایش نسبت پرلیت به کوکوپیت در بستر کشت اسیدیته کاهش پیدا کرد. بیشترین تعداد میوه و طول میوه در بستر کشت پرلیت تنها مشاهده شد