سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا هوشمندفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور بررسی اثر مدت زمان پیش تیمار آبی بر سرعت جوانه زنی بذر گندم ( . Triticum aestivum L )، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در شرایط کنترل شده نور و دما به مرحله اجرا درآمد. تیمار های آزمایش شامل دو رقم گندم دیم سرداری و آذر و شش سطح مدت زمان پیش تیمار آبی 6، 12 ، 18 ، 24 ، 30 و 36 ساعت در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر رقم بر سرعت جوانه زنی بذورگندم معنی دار نمی باشد ولی اثر مدت زمان پیش تیمار آبی بر سرعت جوانه زنی بذور در سطح پنج درصد آماری معنی دار شد. بالاترین میزان سرعت جوانه زنی در مدت زمان پیش تیمار آبی 12 ساعت به دست آمد