سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا هوشمندفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر مدت زمان پیش تیمار آبی بر میزان تولید ماده خشک گیاهچه، درصد و سرعت جوانه زنی بذور نخود Cicer arietinum L رقم آزاد در شرایط کنترل شده نور و دما در قالب طرح پایه کاملا تصادفی به مرحله اجرا درآمد . تیمار های آزمایش شامل پنج سطح مدت زمان پیش تیمار آبی صفر (شاهد)، 6 ، 12 ، 18 و 24 ساعت در سه تکرار بررسی شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر مدت زمان پیش تیمار آبی بر درصد جوانه زنی بذور نخود معنی دار نمی باشد ولی اثر مدت زمان پیش تیمار آبی بر تولید ماده خشک گیاهچه و سرعت جوانه زنی بذور در سطح یک درصد آماری معنی دار شد. همچنین بالاترین میزان تولید ماده خشک گیاهچه و سرعت جوانه زنی در مدت زمان پیش تیمار آبی 18 ساعت به دست آمد.