سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی زنگانه – گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
فریبا خمر – گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده:

انسان بر اساس آفرینش خویش نیاز به تعلق و پیوند با دیگران دارد و خوی اجتماعی بودن در وی نهفتهاست . مدیریت مشارکتی در اصل پاسخی است عقلایی و کارآمد به نیازهای کسانی که با شوق ودلبستگی بسیار به افزایش عملکرد و بهروزی محل خدمت خود می اندیشند و محل کار خود را خانهخویش می پندارند . ،لذا این مطالعه به بررسی اثرات مدیریت مشارکتی بر ارتقاء عدالت سازمانی ، بهره وری، رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان درمانگاه خاتم الانبیاء شهرستان علی آباد کتول درسال 1393 می-پردازد. به منظور گردآوری داده ها درباره متغیرهای مورد مطالعه ، با توجه به محدود بودن جامعه آماری ازروش سرشماری برای گردآوری داده ها استفاده گردید و با توجه به ماهیت موضوع، از آزمون کایدو جهتبررسی فرضیات استفاده شد . نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که در درمانگاه خاتم الانبیاء ، مدیریتمشارکتی بر عدالت سازمانی ، بهره وری، رضایت شغلی وخلاقیت کارکنان تأثیر داشته است .