سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
عبدالکریم حقیرچهرگانی – دانشیار دانشگاه بوعلی همدان
مریم سپاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

در این تحقیق اثراصلاحی سالیسیلیک اسید( 5میلی مولار) بر روی دو رقم گیاه آفتابگردان (آلستار و یوروفلور) تحت تنش غلظتهای مختلف مس ( 15 / 0، 0/25 و 35 / 0 میلی مولار) در محیط کشت به روش هیدروپونیک با استفاده از محلول غذایی هوگلند ، بررسی شد. در این تحقیق از روش ( Bates, et al(1973 استفاده شد. آنالیز آماری داده ها با تجزیه واریانس و آزمون دانکن توسط نرم افزار SPSS در سطح احتمال 1% و 3 تکرار انجام شد. مقدار بالای مس محتوای پرولین را در هر دو رقم و هم در دیشه ها وهم در برگها ، در گیاهان 10 روز پس از تیمار افزایش داد. تحت تنش مس تجمع پرولین در ریشه ها بیشتر از برگها مشاهده شد. استفاده از SA یک جواب تطابقی به سمیت مس و کاهش صدمه به غشا در آفتابگردان را تحریک کرد