سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیب اله سوقی – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
مهدی کلاته عربی – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
مسعود کاظمی – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
جلال الدین هیوه چی – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

تاثیر مقادیر و روش های مختلف کاربرد کود نیتروژن بر روی دو رقم گندم نان آرتا و مغان 3 با انجام آزمایشی درسال زراعی 1384 – 1383 در آزمایشات فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بر روی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و اجزای عملکرد گندم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان مورد بررسی قرار گرفت. دو رقم گندم نان آرتا و مغان 3 در دو سطح و پنچ سطح کود نیتروژن با سطوح صفر، 45 ، 90 ، 135 و 180 کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره تیمارهای آزمایش را تشکیل می دادند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن قرار گرفتند. همچنین با افزایش میزان کود نیتروژن طول سنبله به طور معنی دار افزایش یافت