سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه اصغرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدرضا واعظی – استاد یار، پژوهشگاه مواد و انرژی
سیدعلی طیبی فرد – استاد یار، پژوهشگاه مواد و انرژی
منیره گنجعلی – استاد یار، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

لیزر یکی از منابع حرارتی برای سنتز مواد پیشرفته است که قابلیت تکرار پذیری وانجام سریع فرآیند را دارد. در این مقاله، اثر عملیات حرارتی توسط رأکتور احتراق و پرتو لیزر بر روی سنتز پودر نانو کامپوزیتیAl2O3-ZrNبه روش سنتز خود احتراقی دما بالای فعال شده مکانیکی بررسی شده است. از این نانوکامپوزیت می توان به عنوان پوشش در بوته های مذاب استفاده کرد. بدین منظور، پودرهای آلومینیوم و زیرکونیا با نسبت مولی 1به 1 با هم مخلوط شده و سپس بهمدت 6 ساعت تحت عملیات آسیاب کاری قرار گرفتند. پس از پرس نمونه های پودری به شکل دیسک، نمونه ها یکباردر رأکتور احتراق با دمای800 و بار دیگر توسط پرتو لیزرCO2در اتمسفر محیط سنتز شدند. برای تشخیص فازهای بدست آمده و همچنین ساختار و اندازه گیری کریستالیت ها و مورفولوژی پودرهای نانو کامپوزیتی ازآنالیزهای پراش اشعه ی ایکس XRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)استفاده شد. نتایج بدست آمده از آنالیز XRD گویای یکسان بودن محصولات سنتز شده توسط دو منبع حرارتی می باشد اما اندازه کریستالیت محصول سنتز شده در رأکتور احتراق تا حدودی بزرگتر ازاندازه کریستالیت محصول سنتز شده توسط منبع پرتو لیزر می باشد. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه های سنتز شده توسط دو منبع حرارتی نشان می دهند که مورفولوژی پودرهای بدست آمده بصورت مخلوطی از تیغه ای وکروی می باشد.