سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید گلی – کارشناسی ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلا
حبیب اقدم شهریار – عضو هییت علمی گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واح
مهدی قادری جویباری – کارشناس ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلام
سیدحامد رضوی – کارشناسی ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی اثر مکمل های چند آنزیمی بر روی خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد. این پژوهش در قالب طرح پایه کاملا تصادفی به اجرا درآمد. تعداد 180 قطعه جوجه خروس گوشتی از سویه تجاری راس 308 در 3 تیمار و 4 تکرار مورد استفاده قرارگرفت و در هر تکرار 15 قطعه جوجه قرار داده شد. جیره گروه های آزمایشی بر پایه ذرت و کنجاله سویا و برای همه تیمارها از نظر انرژی وپروتیین یکسان سازی شده بود. صفت های خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی در سه دوره آغازین، رشد و پایانی مورد مطالعه قرار گرفتند. که خصوصیات لاشه، مقدار تری گلیسرید و کلسترول نیز در پایان دوره بررسی شدند. داده های به دست آمده از این آزمایش در قالبمدل خطی عمومی و توسط برنامه نرم افزاری ( SAS ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که کلیه صفات مربوطبه عملکرد گروه های حاوی مکمل آنزیمی بهبود معنی داری نسبت به گروه شاهد داشت. در دوره رشد و پایانی خوراک مصرفی در تیم ار شاهدنسبت به بقیه گروه ها ب هطور معنی دار کاهش داشت. نتایج افزایش وزن در دوره های مختلف نشان داد که در هر سه دوره آغازین، رشد و پایانی افزایش وزن در تیمار شاهد کاهش معنی داری نسبت به سایر گروه های حاوی آنزیم داشت. همچنین در دوره های آغازین، رشد و پایانی بهبودمعنی داری در ضریب تبدیل غذایی گروه هایی که از مکمل های آنزیمی استفاده کرده بودند نسبت به گروه شاهد مشاهده شد . نتایج حاصل ازاندازه گیری خصوصیات لاشه نشان داد که گروه های حاوی مکمل های چند آنزیمی اختلاف معنی داری با گروه شاهد برای درصد وزن کبد داشتند .اطلاعات به دست آمده از اندازه گیری بازده لاشه، درصد ران، درصد وزن کل دستگاه گوارش، درصد سینه، طول روده و طول سکوم حاکی از آن بود که بین گروه های آزمایشی تفاوتی وجود نداشت. بین گروه های حاوی مکمل آنزیمی و گروه شاهد برای مقدار تری گلیسرید تفاوتی دیده نشد.مقدار کلسترول گروه شاهد بیشتر از گروه حاوی مکمل آنزیمی کمین بود اما تفاوتی با گروه حاوی مکمل آنزیمی روابیو نداشت. نتایج حاصل ازاین آزمایش نشان دادند که استفاده از مکم لهای آنزیمی باعث بهبود صفات عملکردی طیور گوشتی م یشوند و جوج ههای گوشتی تغذیه شده باجیره حاوی مکمل آنزیمی رشد سری عتری دارند