سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد زیبافر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت
کوروش جعفرزاده –
معصومه سیف اللهی –

چکیده:

در این تحقیق کارایی و خواص آندهای اکسیدی با ابعاد پایدار، که امروزه به طور گسترده در صنعت استخراج الکتروشیمیایی فلزات غیر آهنی استفاده م یشوند، با ریزساختارهای متفاوت بررسی شدند. پوش شهای اکسیدی آمورف باپوشش دهی لایه کاتالیتی بر روی زیرلایه تیتانیمی به وسیله تجزیه حرارتی محلول پیش ماده در دمای 380 درجه سانتی گراد تهیه شدند. چنین دمای تجزیه حرارتی پایینی پوش شهای مخلوط اکسیدی پایه ایریدیم آمورف یا نیمهکریستالی تولید م یکند. خصوصیات ریزساختاری و الکتروشیمیایی الکترودها به وسیله روش های میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)تفرق انرژی اشعهEDX) Xپتانسیل مدار بازOCP)ولتامتری چرخ هایCV) و تست عمر شتاب داده شدهALT)مطالعه شدند. مشاهده شد کهDSA با ساختار آمورف مقاومت خوردگی بالاتری نسبت بهDSA کریستالی نشان م یدهند