سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثاق امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدهی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم
علیرضا خاوندی – دانشیار دانشکده ی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود امامی – استاد دانشکده ی مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده ی فنی دانشگاه تهران

چکیده:

آلیاژ ریخته گری سری آلومینیوم- سیلسیم با سیمهایی از جنس فولاد ضدزنگ در شرایط گوناگون ساخت تقویت شد. کامپوزیتها در پنج دمای گوناگون از ۶۷۵ تا ۷۹۵ درجهی سانتیگراد ریخته گری شدن د ک ه قبل از آن، قالب و پیششکل مقاو مساز بر ای ۲۰ دقیقه در دم ای ۲۵۰ درجه ی سان تیگراد پ یشگرم گردیدند. همچنین شرایط پیش/ پس گرم نیز برای دمای میانی ریخته گری تغییر داده شد. خواص کششی و ریزساختار نمونه ها بررسی گردیدند. نتایج نشان دادند استحکام کششی با افزایش دمای ریخته گری کاهش مییابد. همچنین مشاهده گردید که پیشگرم در دمای ۲۵۰ درجهی سانتیگراد استحکام بالاتری نسبت به دماهای ۵۰ و ۵۰۰ داشته است و پسگرم در دمای ۲۵۰ درجه ی سانتیگراد بر ای ۲۰ دقیقه تأ ثیری در استحکام کششی نمونه ی مورد نظر نداشته است.