سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فیروزه شریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد ، سمنان ، دانشگاه سمنان ،
عباس هنر بخش رئوف – دانشیار ، سمنان ، دانشگاه سمنان ، دانشکده مهندسی
محمود حیدر زاده سهی – استاد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

در این پژوهش پوشش های کامپوزیتی Ni-Al2O3 به روش رسوب الکترودشیمایی از یک حمام واتس حاوی نانو ذرات Al2O3 با اندازه ذره حدود ۵۰ نانو متر بر روی زیر لایه هایی از آلیاژ سری ۴۰۰۰ آلومینیم و توسط جریان مستقیم ایجاد شدند. قبل از شروع آبکاری الکتریکی سطح آلومینیم برای ایجاد چسبندگی مناسب بین پوشش و زیر لایه توسط محلول زینکات تحت شریاط معینی آماده سازی شد. آبکاری بر روی یک دستگاه هیتر هم زن مغناطیسی برای تنظیم دما و سرعت چرخش محلول آبکاری انجام شد. اثر سرعت هم زدن، دمای حمام آبکاری و همچنین میزان نانو ذرات موجود د رحمام بر روی هم رسوبی ذرات و توزیع نانو ذرات Al2O3 در زمینه نیکل توسط میکروسکوپ الکترونی و درصد ذرات د رپوشش توسط آنالیز ترکیب شیمیایی به وسیله EDS بررسی شد. نتایج نشان داد که درصد نانو ذرات د رپوشش با افزایش سرعت هم زدن و دما ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. با افزایش نانو ذرات در حمام، درصد نانو ذرات د رپوشش افزایش می یابد.