سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید میسمی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تهران
سید علی اصغر اکبری موسوی – دانشیار دانشکده متالورژی و مهندسی مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی رفتار تحت فشار گرم یکفولاد میکروآلیاژی کربن متوسط در گستره دماییoC 850-1100 و نرخ کرنش s 0/001-0/5 تا کرنش ۰/۸ می باشد. تاثیر پارامترهای زنر – هولومان (دما، نرخ کرنش) بر منحنی تنش-کرنش فشاری مورد بررسی قرار گرفته است. انرژی لازم جهت تغییر شکل (Q) فولاد مذکور با استفاده از روابط توانی ، اکسپنانسیلی و سینوس هایپربولیک تعیین شده و دقیق ترین میزان حاصل از بین این روابط مشخص شده و معادله بنیادین مربوطه استخراج گردیده است. نتایج تست های تجربی نشان می دهند که مکانیزم غالب ترمیم در تمامی دماها و نرخ کرنش های مورد مطالعه، تبلور مجدد دینامیکی بوده است، همچنین با افزایش دمای تغییر شکل و کاهش نرخ کرنش ، میزان نرم شوندگی دینامیکی افزایش می یابد. انرژی لازم جهت تغییر شکل گرم محاسبه شده برای فولاد مورد مطالعه ، برابر ۳۱۹/۹۱۰KJ/mol می باشد.