سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر عباسیه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
نعمت اله اعتمادی – عضو هیات علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
داود نادری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالمجید رضایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

در سال های اخیر استفاده از پاکلوبوترازول به منظور کاهش رشد و افزایش کیفیت چمن مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور در این تحقیق تاثیر تنظیم کننده رشد پاکلوبوترازول با غلظت های صفر، 450 و 650 گرم در هکتار طی 4 پاشش با فواصل 4 هفته ای بر روی چمن چاوداری Lolium Perene. L مورد ارزیابی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار و در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان انجام شد و صفات ارتفاع، پنجه زنی، رنگ و پهنای برگ اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج بدست آمده نشان داد اثر غلظت های مختلف پاکلوبوترازول بر کلیه صفات مورد بررسی به غیر از صفت پهنای برگ به طور معنی داری موثر بود و باعث افزایش کیفیت چمن چاوداری و کاهش ارتفاع گردید و بیشترین تاثیر روی صفات رنگ، پنجه زنی و ارتفاع مربوط به تیمار 450 گرم در هکتار پاکلوبوترازول بود