سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد قانونی بستان آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
کامبیز ناظرعدل – اعضاء هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
رامین سلامتدوست نوبر – اعضاء هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
رضی اله جعفری جوزانی – عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

چکیده:

این طرح با هدف بررسی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک چند سویه ای بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه های خونی و خاکستر درشت نی در غازهای نر انجام پذیرفت. در این آزمایش از 4 تیمار و 3 تکرار که هر تکرار شامل 4 قطعه غاز نر و ماده یکروزه با میانگین وزن 70 گرم وبمدت 45 روز در باکس های جداگانه نگهداری گردیدند استفاده شد. طرح آزمایش کاملا تصادفی بوده و از پروبیوتیک پروتکسین شامل 9 گونهباکتریایی با دزهای صفر، 50 ، 75 ، 100 گرم در تن استفاده گردید. جیره پایه براساس ذرت – کنجاله سویا طبق توصیه های انجمن تحقبقات ملی 1996 (NRC) تنظیم و برای آنالیز داده ها از نرم افزار آماری SAS رویه Anova و برای مقایسه میانگین از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد.نتایج مطالعه نشان دادند که پروبیوتیک در دوره اول در هیچ یک از پارامترهای عملکردی تعریف شده اختلاف معنی داری در سطح 05 / 0 درصدنداشت. در دوره دوم در پارامتر مربوط به افزایش وزن بدن اختلاف معنی داری مشاهده نشد ولی در مصرف خوراک بین تیمار شاهد و تیمار دوماختلاف معنی دار بود و در پارامتر مربوط به ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. در دوره سوم درفاکتور افزایش وزن بدن اختلاف معنی داری مشاهده و بین تیمار شاهد با تیمار 75 گرم در تن و 100 گرم در تن اختلاف معنی دار حاصل آمد. درفاکتور مربوط به مصرف خوراک بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی دار حاصل و در ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی دار مربوط به تیمارشاهد با 50 گرم در تن مشاهده گردید. طبق نتیجه بدست آمده در پارامترهای عملکردی مربوط به کل دوره بین تیمارهای آزمایشی نیز اختلافمعنی داری بدست نیامد. در پارامترهای مربوط به خون و استخوان بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری وجود نداشت