سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا دنیویان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور.
محمدحسین همتجو – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

کاشت متراکم پنبه ( G.hirsutum ) باعث افزایش عملکرد، زودرسی، کاهش مصرف سموم علف کش و نهایتا کاهش قابل توجه هزینه های تولید می گردد. از این رو معرفی یک یا چند رقم مناسب در سیستم زراعی کاشت متراکم پنبه بسیار مهم می باشد. بدین دلیل 4 رقم بر اساس صفات مورفولوژیک و اجزا عملکرد و صفات کیفی الیاف از کلکسیون ارقام پنبه گزینش و طی دو سال زراعی ( 87 – 1386 ) در تراکم های متفاوت مقایسه گردیدند. در این بررسی از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور تراکم ، 62500 ، 125000 ، 83334 ، 187500 ، 125000 ، 93750 گیاه در هکتار که با روش کاشت کپه ای اجرا گردید و ارقام (ساحل ، 364128 ، 3136311 ، B557t2 و 394411 ) استفاده شد. محل آزمایش ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان بود. نتایج دو ساله این بررسی نشان داد که تحت شرایط آبهوایی مناسب در سال 1386 ، تراکم های مختلف اثری بر عملکرد وش نداشتند ولیکن دو رقم 3136311 و B557T2 دارای حد اکثر عملکرد وش و زودرسی بودند. در شرایط خشکسالی در سال 1387 ، عملکرد و زودرسی با اثر متقابل ارقام و تراکم مرتبط و حداکثر عملکرد بر حسب نوع رقم و تراکم مناسب آن متفاوت بود