سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید اله یاری شهراسب – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین مروج – دانشیار تغذیه طیور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر سیستم ایمنی جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیرههای بر پایه گندم و جو، از سن 29 تا 42 روزگی در سیستم پرورش قفس انجام گرفت. تعداد 112 قطعه جوجه نر گوشتی سویه راس 308 به 28 گروه 4 قطعهای با هفت تیمار و چهارتکرار تقسیم شدند. تیمارها شامل: 4 جیره غذایی حاوی سطوح صفر، 33 / 33 ، 66 / 66 و 100 درصد مکمل ویتامینی از 29 تا 42 روزگی و 3 تیمار حاویسطوح 33 / 33 ، 66 / 66 و 100 درصد مکمل ویتامینی از 29 تا 35 روزگی و در ادامه از 35 تا 42 روزگی، میزان این سطح از ویتامین در جیره آنها حذفگردید. در سن 42 روزگی، وزن زنده و مصرف خوراک هر یک از تکرارها اندازه گیری و مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردید. در انتهای آزمایش پس از کشتار ارگانهای بورس و طحال اندازه گیری شد و سیستم ایمنی براساس شاخصهای IgG ،SRBC وIgM آزمون شد. نتایج نشان داد پرندههای تغذیه شده با جیره فاقد مکمل ویتامینی (سطح صفر)، از نظر عملکرد طی دوره پایانی با دیگر سطوح مختلفمکمل ویتامینی اختلاف معنیداری داشتند ( 05 / P<0 )، اما تفاوتی از نظر شاخصهای سیستم ایمنی مشاهده نشد ( 05 / P>0 )، لذا به نظر میرسد با توجه بهسطح پایین تر مکمل ویتامینی( 33 / 33 درصد) امکان کاهش مکمل ویتامینی طی دوره پایانی پرورش مرغ گوشتی در قفس وجود داشته باشد