سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شاهپور گروسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فرزین سعیدزاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده:

به منظور بهرهبرداری بهینه از منابع آب و خاک در زمینهای شالیزاری و دستیابی به عملکرد و پتانسیل اقتصادی بالا، آزمایشی با 5 ژنوتیپ برنج (صدری، بینام، طارم، هاشمی، حسنی) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، به صورت دو طرح بلوک جداگانه (کشت برنج توام با ماهی و تک کشتی برنج) در سال زراعی 1388 در آستارا انجام گرفت. دادههای حاصل از اندازهگیری برخی صفات مورفولوژیک برنج در هر طرح به طور جداگانه آنالیز و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید. براساس نتایج تجزیه واریانس مرکبِ صفات، بین شرایط کشت و همچنین بین ارقام مورد مطالعه از نظر تمامی صفات مورد مطالعه، اختلاف معنیدار در سطح احتمال 1 درصد مشاهده گردید. اثر متقابل شرایط کشت در رقم برای صفت ارتفاع بوته در سطح احتمال 1 درصد و برای صفت وزن پانیکول در سطح احتمال 5 درصد معنیدار بود. در این طرح نه تنها برنج و ماهی در یک قطعه زمین تولید شدند بلکه نتایج نشان داد که کلیه ارقام در شرایط کشت توام برنج و ماهی عملکرد بیشتری نسبت به تک کشتی داشته و ترتیب درصد افزایش عملکرد از بیشترین به کمترین مقدار عبارت بود از:%10/3 بینام، 9/ 7% صدری، 7/ 5% هاشمی، 6/ 5% حسنی و 3/ 5% طارم بود