سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی کرم زاده قاجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حمیدرضا مبصر – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
ولی اله رامعه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

به منظور برسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم ،بر برخی خصوصیاتزراعی کلزا، در آزمایشی بصورتکرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه بایعکلا در شهرستان نکا در سال زراعی ۸۷-۸۸انجام شد. در این آزمایش نیتروژن در چهار سطح ۱۳۸، ۱۱۵ ، ۹۲ و ۱۶۱ کیلوگرم در هکتار بعنوان عامل اصلی A و تراکم در سه مقدار ۸،۶و ۱۰ کیلوگرم در هکتار بعنوان عامل فرعی b در نظر گرفته شد.کود نیتروژن بصورت پایه برای تمام بلوکها بطور مساوی در ابتدایکاشتبه مقدار ۱۰۰ کیلوگرم درهکتار باقیمانده کود بصورت سرک در دو مرحله ،یکی زمان ساقه رفتن و دیگری در زمان غنچه دهی( ۱۰ درصد گلدهی) بهگیاه داده شد.نتایج حاصل از تجزیه واریانس عملکردو اجزای عملکرد نشان داد که،نیتروژن بر روی صفات شروع گلدهی ،پایان گلدهی،رسیدگی ، ارتفاع ، تعداد شاخه فرعی ، تعدادخورجین در شاخه اصلی ، تعدادخورجین در گیاه ، وزن هزار دانه عملکرد ، درصد روغن و عملکرد روغن درسطح یکدرصد معنی دارشد. ولی برروی طول دوره گلدهی و تعداد بذر درخورجین معنی دار نشد