سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پگاه رضایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
فروغ مرتضایی نژاد –
نعمت اله اعتمادی –
پیام نجفی –

چکیده:

نیاز به آبیاری بیشتر به علت تغییرات آب و هوایی باعث استفاده از منابع مختلف آب از جمله آب چاه ، پساب و آب باز یافت شده است در این پژوهش اثر آب شور EC =4/8 ds/m پساب و آب معمول در دو نوع بستر کشت ( خاک و خاک به اضافه پرلایت ) بر خصوصیات رشد زایشی و گلدهی سه رقم گل جعفری در یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل 2* 3*3 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد . تمام ویژگی های مورد بررسی تحت تاثیر معنی دار 01 / p<0 کیفیت آب و اثر رقم ، اثر متقابل این دو عامل و بستر کشت قرار گرفتند ، اما سایر اثرات متقابل معنی دار نبودند. بیشترین و کمترین میانگین ها برای تمام صفات (ظهور ، دوام و قطر اولین گل ، وزن یک گل ، وزن و تعداد گل در بوته و تعداد غنچه ناشکوفا ) به ترتیب در تیمارهای آبیاری با آب معمول و آب شور به دست آمدند . بیشترین میانگین ها در بستر کشت دارای پرلایت مشاهده گردیدند. طبق نتایج حاصل امکان استفاده ار آب با شوری کم و پساب، حداقل در برخی از مراحل رشد، در تولید گل جعفری وجود دارد