سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه ناصری نسب – گروه حشره شناسی وبیماری شناسی گیاهی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
نوازاله صاحبانی –
حسن رضا اعتباریان –

چکیده:

فعالیت بیوکنترلی جدایه T. harzianum BI علیه M. javanica و توانایی آن در القاء سیستم دفاعی در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. ریشه گیاهچه های گوجه فرنگی در مرحله 6 برگی توسط سوسپانسیون اسپور BI T. harzianum با غلظت 106 اسپور در میلی لیتر و تعداد 2000 لارو فعال سن دو نماتد به ازاء هر گیاه مایه زنی گردید میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در روزهای اول تا هشتم بعد از مایه زنی نماتد اندازه گیری شد. این جدایه علاوه بر کاهش شدت بیماری در گلخانه، سبب افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز در مقایسه با شاهد در طی روزهای نمونه برداری شد. نتایج تغییرات در میزان فعالیت آنزیم طی روزهای مختلف پس از مایه زنی نشان داد که امکان تحریک مقاومت القایی در گیاه گوجه فرنگی توسط T.harzianum BI علیه . M javanica وجود دارد