سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
کریم زنگنه مدار – دانشیار – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق، ذرات پودر گرافیت توسط روش آبکاری الکترولس مس پوشش دهی شدند. تاثیر عامل فرمالدئید و pH محلول بر مورفولوژی، اندازه ذرات و ترکیب پودر نهایی توسطXRD وICP ،SEM مورد مطالعه قرار گرفت. نتایجنشان داد که درpH=13/5ذرات مس به صورت خودجوش و غیریکنواخت بر سطح پودر گرافیت رسوب نموده به طوری که 38-29% افزایش وزنی ایجاد می گردد و ساختار غیر یکنواختی که در آن اثراتی از اکسید مس دیده می شود، به وجود می آید. همچنین مشخص شدکه درpH=12ساختاری هموژن بدون ایجاد فاز ناخالصی در پوشش به وجودمی آید. تغییرات میزان فرمالدئید، باعث تغییرات نامنظم در وزن و یکنواختی مورفولوژی پودر مس- گرافیت می گردد، بهطوریکه در مقدار20ml/l فرمالدئید،پوشش دهی به صورت کاملا یکنواخت و همگن صورت می گیرد