سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز تیموری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
امین خادمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
بهروز کرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
سارا پورعباسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده:

فضاهای سبز شهری به عنوان بخشی از فضای باز شهری عامل اساسی در ساختار سیمای شهری بهبود شرایط اکولوژیکی گذراندن اوقات فراغت و تفرج محسوب می شوند تا ازاین طریق برکیفیت محیط زیست شهری بیفزایند. دراین تحقیق به منظور ارزیابی اجتماعی، تفرجگاه و مطلوبیت پارک دولت اهواز از روش کلاوسون به صورت پخش پرسشنامه همراه با مصاحبه استفاده گردید. دراین روش با استفاده از رفتار بازدیدکنندگان از پارک ارزش تفرجی پارک و میزان مطلوبیت تعیین شد همچنین با درنظر گرفتن ویژگیهای فردی و اجتماعی بازدیدکنندگان مانند سطح درامد، سن و تحصیلات ارزیابی اجتماعی پارک صورت پذیرفت. نتایج بدست امده حاکی از ان است که اغلب افراد جامعه مورد مطالعه دارای درامد ماهیانه ای کمتر از ۱۵۰۰۰۰۰ ریال بوده و در گروه سنی ۲۵-۱۶ سال و سطوح تحصیلی متوسطه تا لیسانس قرار دارند.